Verblijfpark Kouter

Huishoudelijk reglement

 1. Onderhavig huishoudelijk reglement is bindend voor al wie van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven gebruik maakt.
 2. De recreanten zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers wat de naleving van dit reglement betreft.
 3. De uitbater van het terrein waakt over de naleving van dit reglement.
  Elke inbreuk op het reglement, welke de orde, de rust en de veiligheid van het terrein en haar bewoners in het gedrang brengt, heeft de onmiddellijke en onherroepelijke verbreking van de overeenkomst voor de huur van het perceel tot gevolg.
 4. De Nederlandstalige tekst van dit reglement is rechtsgeldig boven elke vertaling.
 5. Iedereen is verplicht, op straf door de wet voorzien, zich bij zijn aankomst onmiddellijk aan te melden in het bureel van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, in het bezit van de identiteitskaarten van de personen die samen met hem/haar in een openluchtrecreatief verblijf op het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven zullen overnachten.
  De residentiële klanten worden slechts éénmaal per jaar ingeschreven. Dit gebeurt bij het eerste bezoek van elk nieuw kalenderjaar. Derden moeten zich bij iedere overnachtingsperiode telkens opnieuw aanmelden.

 

MAATREGELEN VAN INWENDIGE ORDE EN VEILIGHEID

 

A. VERKEER

 1. Op toegangs- en binnenwegen en op lege percelen mogen geen voertuigen of aanhangwagens parkeren. Er worden ook geen aanhangwagens toegelaten op de parkeerplaatsen en op de percelen. Voertuigen en/of aanhangwagens die toch op de toegangs- en binnenwegen en op lege percelen parkeren worden getakeld op kosten van de eigenaar van het voertuig. Kampeerwagens zijn niet toegelaten.
 2. De door de uitbater geplaatste verkeerstekens moeten opgevolgd en gerespecteerd worden.
 3. Hoewel op privéterreinen het verkeersreglement niet van toepassing is, zullen de recreanten en derden zich naar dit reglement gedragen. Bij eventuele verkeersongevallen op het terrein zullen de partijen zich op het verkeersreglement beroepen.
 4. De maximum snelheid is 5 km/uur.
 5. Eén voertuig is toegelaten per perceel, zelfs al is er plaats voor meerdere.
  Onderlinge afspraken tussen recreanten of derden i.v.m. het plaatsen van een voertuig zijn niet toegelaten.
  Wanneer de uitbater de verwijdering van een wagen eist, dienen de recreanten of derden hieraan onmiddellijk gevolg te geven.
 6. Het verkeer van motorvoertuigen is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Het gebruik van de badge voor het openen van de slagbomen is strikt beperkt tot de recreanten tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Gebruik door derden is niet toegelaten.
 7. Enkel de daarvoor bestemde toegangswegen mogen gebruikt worden om de percelen te bereiken.
 8. Fietsen tussen de openluchtrecreatieve verblijven is verboden en enkel toegelaten op de toegangswegen.
 9. Enkel personenauto's zijn op het terrein toegelaten.

 

B. VEILIGHEID

 1. Spelen gebeurt op de speelweide, tussen 08u00 en 22u00. De toegangswegen, parkings, lege percelen, sanitaire installaties en groenzones zijn geen speel- of rondhangplaats.
  De speelweide is enkel toegankelijk voor de (klein)kinderen van de vaste jaargasten van Verblijfpark Kouter/Koutercamping NV en klanten van café Koutercamping. Externe bezoekers en buurtbewoners zijn niet toegelaten, (groot)ouders moeten toezicht houden.
  Op de speelweide worden geen (huis)dieren of motorvoertuigen toegelaten, het is verboden om op de speelweide afval te storten.
  Gevaarlijke spelen en drones zijn verboden.
 2. Generlei wapens of vuurwerk mogen het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven worden binnengebracht.
 3. Op het terrein mogen geen bedrijvigheden plaatsgrijpen of goederen worden opgestapeld die het gevaar op brand of de gevolgen van een brand vergroten.
 4. In geval van brand of ongeval dient men de uitbater onmiddellijk te verwittigen.
  Brandblusapparaten bevinden zich op de aangeduide plaatsen.
 5. Kinderen en huisdieren mogen niet onbewaakt achtergelaten worden, noch opgesloten worden in openluchtrecreatieve verblijven of voertuigen. Honden dienen steeds aan de leiband te worden gehouden. De huurders mogen maximaal 2 huisdieren op het perceel houden. Huisdieren zijn niet toegelaten op de speelweide.
 6. Ieder openluchtrecreatief verblijf moet voorzien zijn van een brandblusapparaat van 6 kg. Dit toestel moet jaarlijks door een erkend organisme gekeurd worden.
 7. Kampvuren zijn verboden tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitbater.

 

C. HYGIENE

 1. Zowel de percelen als de openbare ruimten of gronden moeten volkomen rein worden gehouden. Afval storten op percelen, toegangswegen of groenzones is strikt verboden.
 2. Gelieve de juiste inhoud in de vuilzakken te deponeren.
  Alle vuilnis moet in huisvuilzakken met het opschrift van de verblijvende gemeente (Berlare, Verko) geborgen worden.
  Grof vuil zoals bijvoorbeeld koelkasten, matrassen, oud ijzer, hout, groenafval,… moet door de huurder zelf meegenomen worden naar het containerpark.
  Glasscherven en sigarettenpeukjes mogen noch op het perceel, noch op het terrein rondslingeren.
 3. Uitwerpselen van dieren moeten onmiddellijk opgeruimd worden en gedeponeerd worden in een vuilniszak.
 4. Huisvuilzakken moeten bij vertrek of in geval ze volledig vol zijn, gesloten gedeponeerd worden op de daartoe bestemde plaats op het eigen perceel.
 5. Geen enkel voorwerp mag onder de caravans gestald worden, tenzij mits schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de uitbater.
 6. Het spannen van wasdraden is verboden, enkel het gebruik van een droogrek is toegelaten.

 

D. ORDE EN RUST

 1. Alle recreanten en derden moeten de zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht nemen. Niemand mag zich door gedrag, houding of uitlatingen aan kritiek blootstellen. Stilte tussen 22.00 uur en 6.00 uur.
 2. Kansspelen zijn verboden.
 3. Het gebruik van radio's, tv’s, andere toestellen en speeltuigen mogen de mederecreanten niet storen.
 4. Het graven van greppels of omwoelen van de grond is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitbater.
 5. De beplantingen dienen geëerbiedigd te worden. Het snoeien of kappen van bomen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitbater.
  Het aanbrengen van beplantingen op het perceel is slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitbater.
  Door de recreant aangebrachte beplantingen moeten bij definitief vertrek van de huurder onbeschadigd achtergelaten worden. Hiervoor mag door de huurder geen financiële vergoeding worden geëist van de uitbater.
  In geen geval mag de perceelstructuur gewijzigd worden.
 6. Er mag op het terrein geen handel worden gedreven.
 7. Het gebruik van een barbecue is slechts toegelaten voor zover de volgende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen:
  • aanwezigheid van een brandblusapparaat
  • bestendige aanwezigheid van een volwassen persoon
  • aanwezigheid van een emmer gevuld met water of zand
  • de rook of stank mag de omwonende recreanten niet hinderen
  • voldoende afstand (min. 2 m) van de openluchtrecreatieve verblijven wordt in achtgenomen
  • gloeiende houtskool moet tot bij volledige doving onder controle staan van een vol­wassen persoon
  • gebruikte houtskool mag noch op het perceel, noch op het terrein worden uitgestrooid

 

E. NUTSVOORZIENINGEN

 1. Wanneer een recreant vertrekt, dient hij de uitbater vooraf van het tijdstip op de hoogte te brengen, zodat deze kan tussenkomen voor de afsluiting en de afrekening kan opmaken.
 2. De uitbater bepaalt de periode van het jaar, van 15 maart tot 15 oktober, waarin het terrein is voorzien van nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit, kabeltelevisie, etc...
 3. Het is ten strengste verboden voorwerpen in de grond te heien, dit om beschadiging aan waterleidingen, elektriciteitskabels, etc... te vermijden.

 

F. SLOTBEPALINGEN

 1. Gelieve de partytenten te verankeren in de grond om te voorkomen dat ze wegwaaien tijdens een storm. Windschermen, parasols en vlaggenstokken zijn niet toegestaan.
 2. Afsluitingen van een uniform type mogen slechts geplaatst worden mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitbater. Houten afsluitingen zijn niet toegelaten.
 3. Het plaatsen van een uniform berghuisje is slechts mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitbater.
 4. Buiten het openluchtrecreatief verblijf is het verboden om bouwsels - van welke aard ook - te plaatsen op het perceel.
 5. Kampeerplaatsvergoedingen moeten steeds vooraf betaald worden. Terugbetalingen wegens vroegtijdig vertrek - om welke reden ook - zijn niet mogelijk.
 6. Antennes en/of schotelantennes zijn slechts toegelaten mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitbater.
 7. Het plaatsen van een tweede openluchtrecreatief verblijf op een perceel is verboden.
 8. Elke vorm van afficheren, zichtbaar aan de buitenkant van het openluchtrecreatief verblijf, met uitzondering van het verplicht duidelijk aanbrengen van het installatienummer, is verboden.
 9. Het openluchtrecreatief verblijf mag niet méér dan 40 % van de perceeloppervlakte innemen en dit met een maximum van 50 m², met inbegrip van een eventuele voortent, luifel, berghok voor gasflessen, partytent of een tuinhuisje. Bij de plaatsing van het verblijf of het tuinhuisje moet duidelijk rekening worden gehouden met de wettelijke voorschriften betreffende afstanden.
 10. Tenzij anders overeengekomen dient het onderhoud van het gazon en de beplantingen door de huurders van het perceel te gebeuren. Er wordt vanuit gegaan dat dit op geregelde tijdstippen en zo vaak als nodig gebeurt. Tuinafval moet zelf meegenomen worden en mag niet in de groenzones worden gedeponeerd. Het gebruik van een mulchgrasmaaier is aan te raden.
  Wanneer de recreanten deze verplichting niet nakomen is de uitbater gerechtigd, na een aangetekende ingebrekestelling waarbij de recreanten worden aangemaand binnen de acht dagen hun verplichtingen na te komen, het onderhoud van het gazon en de beplantingen zelf uit te voeren op kosten van de huurders.
  De recreanten verbinden er zich nu al onherroepelijk toe deze kosten te vereffenen bij ontvangst na het aangetekend toesturen van de factuur van de uitgevoerde werken.
 11. Het is de recreant niet toegestaan voortenten en/of luifels, terrassen, partytenten of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het openluchtrecreatief verblijf aan te brengen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitbater.
 12. Geen enkel voorwerp mag tijdens de afwezigheid van de recreanten van het perceel op het perceel worden achtergelaten.
  Wanneer de huurders deze verplichting niet nakomen is de uitbater gerechtigd, na een aangetekende ingebrekestelling, waarbij de recreanten worden aangemaand binnen de acht dagen hun verplichtingen na te komen, de achtergebleven voorwerpen te verzamelen en te verwijderen op kosten van de huurders.
  De recreanten verbinden er zich nu al onherroepelijk toe deze kosten te vereffenen bij ontvangst na het aangetekend toesturen van de factuur van de uitgevoerde werken.
 13. De uitbater kan te allen tijde de inhoud van de overeenkomst en/of het huishoudelijk reglement aanpassen, uitbreiden,… indien de orde, de veiligheid en de rust dit vereisen.
 14. Het kantoor is open op de volgende dagen:
  Van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 12u00 in februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en november.
  Zaterdag en zondag van 10u00 tot 12u00 in juli en augustus.
  Buiten de kantooruren kan u bellen naar Reinaart Geerinck op 0477/263011.

 

Iedere aanpassing of wijziging wordt in dubbel exemplaar per aangetekende zending toegestuurd aan de recreanten die zich hierbij al verbinden om de kopie ondertekend onmiddellijk terug te zenden naar de uitbater.

Bij weigering tot ondertekening van de door de uitbater overgemaakte kopie kunnen de recreanten ten gevolge van deze aanpassing of wijziging binnen de maand volgend op het versturen van voormeld aangetekend schrijven tegen de eerstkomende vervaldatum de overeenkomst voor de huur van de kampeerplaats opzeggen. Wordt aan het voormelde niet voldaan, dan is deze aanpassing of wijziging eveneens tegenstelbaar aan de recreanten, spijts het niet-ondertekend terugsturen van de kopie met de vermelde aanpassing of wijziging.

 

VERKLARING

De recreanten verklaren kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, bestaande uit 4 blz., en verklaren er zich naar te zullen gedragen, evenals naar de wijzigingen die later door de uitbater zouden worden aangebracht.

Overmere, XX/XX/XXXX

Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd,

de recreanten,

Verklaring over cookies