Verblijfpark Kouter

Huurovereenkomst

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN PERCEEL VOOR EEN OPENLUCHTRECREATIEF VERBLIJF

 

Partijen worden verzocht de tekst van deze overeenkomst aandachtig door te nemen en alle opengelaten plaatsen in te vullen.

(Deze overeenkomst valt onder de regels in het BTW-wetboek, art 18, paragraaf 1, tweede lid, 10° over het ter beschikking stellen van kampeerpercelen)

 

Partijen die de overeenkomst afsluiten

Tussen:

Koutercamping NV
Geerinck Reinaart
Brielstraat 37 - 39
9290 Berlare – Overmere

KBO nummer 0441.048.409

0477/263011
 

Hierna genoemd de uitbater

EN

Naam:
Adres:
Gemeente:

Rijksregisternummer:
Tel en/of GSM:
 

Hierna genoemd de recreant

 

wordt het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Definities

a. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de recreant en de uitbater over het ter beschikking stellen van een perceel voor een openluchtrecreatief verblijf, hierna genoemd ‘huur’’.

b. Openluchtrecreatief verblijf: een stacaravan om op een perceel op een openluchtrecreatief terrein opgesteld te worden en waarvoor geen bouwvergunning vereist is. Hierna “verblijf” genoemd.

c. Perceel: in deze overeenkomst aan te geven afgebakende, ingerichte, genummerde plaatsingsmogelijkheid voor een verblijf.

d. Uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het perceel aan de recreant verhuurt.

e. Terrein: het openluchtrecreatief terrein, geëxploiteerd door de uitbater, waarop kampeerpercelen te huur worden aangeboden worden.

f. Recreant: de eigenaar(s) van het verblijf die met de uitbater deze overeenkomst aangaan. Bedoeld zijn de persoon of personen die samen solidair deze overeenkomst aangaan en ondertekenen.

g. Mederecreanten: het gezin of de personen die samen met de recreant en inbegrepen voor het jaargeld gebruik maken van het verblijf, en door de uitbater niet beschouwd worden als derden.

h. Derden: iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreanten die verblijven in het verblijf van de recreant

i. Informatie: schriftelijk aangereikte of aangeplakte algemene gegevens zoals het huishoudelijke reglement van het terrein, de openingsperiode en -tijden, enzovoort.

j. Jaargeld: de forfaitaire huurvergoeding voor de huur van het perceel met de inbegrepen dienstverlening en het gebruik van gemeenschappelijke infrastructuur gedurende één kalenderjaar.

k. Ontruimingskosten: de kosten gemaakt door de uitbater voor de opruiming van het perceel van de recreant in gevallen zoals bepaald in artikel 10./3. Deze kosten worden verhaald op de recreant.

i. Bezettingsvergoeding: de vergoeding door de recreant verschuldigd aan de uitbater per begonnen dag dat het perceel niet ontruimd is op het einde van de overeenkomst of op het einde van de opzegtermijn.

 

Artikel 2. Inhoud overeenkomst

1.- De uitbater geeft aan de recreant, die dit aanvaardt, een perceel voor een verblijf in huur, gekend door de recreant en de uitbater onder het perceelnummer XXX.

Meterstand elektriciteit bij aanvang overeenkomst: XXXX.

Meterstand aardgas bij aanvang overeenkomst: XXXX.

Meterstand water bij aanvang overeenkomst: 0 (nul).

2.- De recreant krijgt door deze overeenkomst het recht om het perceel in gebruik te nemen en daarop een verblijf te plaatsen.

De recreant verbindt er zich toe het gehuurde perceel in degelijke staat te onderhouden en het bij vertrek in degelijke staat achter te laten.

Wanneer de recreant deze verplichtingen niet nakomt, is de uitbater gerechtigd na het verstrijken van een termijn van 15

Kalenderdagen na een aangetekende ingebrekestelling, alle werken zelf uit te voeren teneinde aan dit reglement te voldoen.

De recreant verbindt er zich nu al onherroepelijk toe deze kosten te vereffenen bij ontvangst na het aangetekend toesturen van de factuur van de uitgevoerde werken.

3.- De recreant aanvaardt dat op het perceel enkel een verplaatsbaar verblijf toegelaten wordt en verbindt er zich toe geen wijzigingen aan te brengen waardoor zijn verblijf niet meer verplaatsbaar wordt.

4.- De recreant verbindt er zich toe het verblijf niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitbater te vervangen door een verblijf van een ander type of omvang.

5.- De recreant aanvaardt dat het perceel bestemd is voor recreatief gebruik en dat het vestigen van de hoofdverblijfplaats en/of domicilieadres en/of postadres niet toegelaten is.

6.- De recreant verbindt er zich toe geen ernstige wijzigingen of aanpassingen aan te zullen brengen aan het gehuurde perceel en/of aan de infrastructuur van het perceel zoals o.a. de nutsvoorzieningen, de nummering, de afbakening, de beplantingen, de verlichting e.d. die in strijd zijn met bijlage nummer 3.

7.- Deze overeenkomst is onderworpen aan het gemene huurrecht. Partijen kunnen zich niet beroepen op de wetgeving betreffende woninghuur of de handelshuur. Er mag op het terrein geen handel worden gedreven door de huurders. Iedere inbreuk op deze bepaling heeft als gevolg dat de huidige overeenkomst onherroepelijk en onmiddellijk wordt verbroken.

 

Artikel 3. Duur & einde van de overeenkomst

Het perceel zal betrokken worden vanaf XX/XX/XXXX, datum waarop huidige overeenkomst van kracht wordt.

Deze wordt toegestaan tot XX/XX/XXXX. De overeenkomst kan tijdens de duur op elk ogenblik door één van de partijen beëindigd worden via een aangetekend schrijven en mits twee maanden opzegperiode voor het einde van het kalenderjaar. Motivering bij opzegging is door geen van beide partijen nodig.

Indien de huurder, na het beëindigen van de huur, nalaat het gehuurde perceel te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van de verhuurder, heeft laatstgenoemde het recht om alle voorwerpen te verwijderen en te ontmantelen die op het perceel achterblijven. De kosten, bepaald in de prijslijst bijlage 1, zijn ten laste van de huurder na voorlegging van de factuur.

 

Artikel 4. Prijs & betalingsverplichtingen

1.- Het jaargeld en de facturen van verbruik van elektriciteit en gas zijn ondeelbaar en moet door de recreant betaald worden tegen de vervaldag op rekeningnummer BE34 737-2203111-90. Bij niet- of onvolledige betaling tegen vervaldag is er, van rechtswege en zonder enige aanmaning, een intrest verschuldigd à rato van 12 % per jaar op het verschuldigde bedrag. 15 % van het alsnog openstaande verschuldigde saldo, en dit met een minimumbedrag van €125, zal supplementair worden aangerekend alszijnde schadevergoeding.

De recreant neemt er kennis van dat de uitbater als sanctie bij niet of onvolledige betaling het retentierecht zal toepassen. In dit geval is er door de recreant geen enkel verhaal op de uitbater mogelijk, in geval van schade aan het ingehouden goed naar aanleiding van de uitoefening van het retentierecht.

Bij bekendmaking van de tarieven door de uitbater hebben de recreant de mogelijkheid om binnen de acht kalenderdagen, volgend op de bekendmaking, de verdere huur te verbreken, op voorwaarde dat deze opzeg via een aangetekend schrijven gebeurt en dat de ontruiming van het perceel binnen de maand is voorzien.

2.- De uitbater dient aan te kunnen tonen dat de recreant ingelicht werd over alle kosten en taksen inbegrepen in het jaargeld alsook over kosten, taksen en diensten die rechtstreeks op de klant wegen en dus niet inbegrepen zijn in het jaargeld. Een prijslijst van het terrein wordt daarom aan deze overeenkomst in bijlage 1 gehecht, en door de recreant aanvaard en in tweevoud ondertekend ‘voor gelezen en goedgekeurd’ waarbij de recreant tevens verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

3.- Indien de recreant, na de aangegeven vervaldag in lid 1, en na een eerste schriftelijke aangetekende aanmaning zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de uitbater het recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

In de hoger vermelde aangetekende schriftelijke aanmaning kan de uitbater tevens de opzegging van de overeenkomst betekenen wegens de niet betaling, mits bijgaand ook de voorwaarden opgesomd worden om deze opzegging alsnog nog ongedaan te maken.

4.- Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de uitbater de mogelijkheid om de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de toegang tot zijn terrein te ontzeggen. De recreant heeft de verplichting het perceel binnen twee maanden na het ingaan van opzeggingstermijn te ontruimen en in nette staat achter te laten volgens wat bepaald is onder art. 10.

5.- Het door de recreant betaalde jaargeld blijft definitief verworven, zelfs indien de recreant, door gebeurtenissen onafhankelijk van de uitbater, verhinderd of verboden wordt gebruik te maken van het perceel.

 

Artikel 5. Doorberekening extra lastenverzwaring uitbater

1.- Extra kosten, ontstaan door een plotse lastenverzwaring buiten invloed van de uitbater als gevolg van de onderstaande objectieve factoren, kunnen te allen tijde, en zonder dat een nieuwe overeenkomst moet aangeboden worden aan de recreant, tijdens de duur van de overeenkomst worden doorberekend aan de recreant. De uitbater zal in voorkomend geval samen met de bijkomende factuur steeds een gemotiveerde schriftelijke informatie geven aan de recreant. Gevallen van genoemde extra lastenverzwaring aan de zijde van de uitbater als gevolg van objectieve factoren zijn:

- plotse verhogingen van specifieke tarieven van nutsmaatschappijen die aangerekend worden aan de uitbater per perceel of op basis van het aantal percelen van het terrein (bv. elektriciteit, gas, kabel-tv, auteursrechten, enz);

- plotse verhogingen van taksen en heffingen die op het perceel, of op het verblijf of op de recreant betrekking hebben en die door een overheid geïnd worden bij de uitbater.

 

Artikel 6. Gebruik door derden

Het is de recreant niet toegelaten geheel of gedeeltelijk huurrechten af te staan aan derden, noch het perceel of het verblijf geheel of gedeeltelijk in onderverhuring te geven aan derden, hetzij tegen betaling, hetzij zelfs kosteloos.

 

Artikel 7. Verkoop van een verblijf

1.- De recreant kan zelf zijn verblijf verkopen of gebruik maken van een deskundige bemiddelaar.

De recreant maakt voor de verkoop van het openluchtrecreatief verblijf een afspraak met de uitbater.

De nieuwe eigenaar neemt deze overeenkomst voor de huur van een perceel voor een openluchtrecreatief verblijf echter niet automatisch over door de loutere verkoop van het verblijf. Hij zal dan ook door de verkoop geen enkele aanspraak kunnen maken op de huur van het betreffende perceel waar het desbetreffende verblijf op het moment van de verkoop is geplaatst.

De recreant verbindt er zich uitdrukkelijk toe, door ondertekening van deze overeenkomst, om de verkoop van zijn verblijf enkel via een schriftelijke overeenkomst, in tweevoud opgesteld, met de nieuwe eigenaar te regelen en daarbij volgende bepaling op te nemen:

“De nieuwe eigenaar neemt de huurovereenkomst niet over door de loutere verkoop van het verblijf. Hij zal dan ook door deze verkoop geen enkele aanspraak kunnen maken op de huur van het betreffende perceel waar het verblijf voorwerp van deze verkoop op het moment van de verkoop is geplaatst, tenzij na het aangaan van een nieuwe overeenkomst met de uitbater.

De recreant verbindt er zich toe, door ondertekening van deze overeenkomst, om elke vorm van schade door de uitbater geleden door een inbreuk op deze verplichting te vergoeden.

2.- Het staat de uitbater vrij om, met de potentiële koper al dan niet een nieuwe overeenkomst aan te gaan. De uitbater kan nooit verplicht worden om met de nieuwe eigenaar van een verblijf een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

 

Artikel 8. Opzegging door de uitbater

1.- De uitbater zal de overeenkomst steeds onmiddellijk en onherroepelijk opzeggen in de volgende gevallen en op de vermelde wijze die hier ter informatie voor de recreant vermeld worden,

a. indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de informatie, huishoudelijk reglement en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleven, dan wel overlast aan de uitbater en/of andere gasten bezorgen.

b. indien de recreant zijn hoofdverblijfplaats en/of domicilieadres en/of postadres vestigt op het terrein.

c. indien overheidsmaatregelen de uitbater noodzaken tot het beëindigen van de overeenkomst. De uitbater is verplicht de recreant te informeren binnen één maand nadat de definitieve overheidsbeslissing bekend is aan de uitbater.

d. indien het verblijf van de recreant na een redelijke termijn voor aanpassing, niet aan de(veiligheids)normen voldoet in het huishoudelijke reglement. De uitbater heeft in dit geval het recht om tijdens deze opzegtermijn de nutsvoorzieningen om veiligheid af te sluiten

e. indien het verblijf van de recreant een zodanig slechte staat verkeert, dat de gevolgen van deze slechte staat voor het aanzien van het terrein, voor het aanzien van de andere recreanten en voor de directe omgeving een opzegging rechtvaardigen.

f. indien de recreant en/of mederecreanten ernstige inbreuken pleegt. Als ernstige inbreuken worden aanzien de schending van de openbare orde (bv. geweldpleging), de schending van de goede zeden op het terrein, het plegen van strafrechtelijke feiten op het terrein.

 

Artikel 9. Overdracht bij overlijden

Indien de recreant overlijdt, gaat de overeenkomst over op de erven.

 

Artikel 10. Ontruiming van het perceel

1.- Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode of uiterlijk op de dag waartegen is opgezegd, het perceel netjes opgeruimd en leeg opleveren. Indien de recreant, na het beëindigen van de huur, nalaat het gehuurde perceel te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van de verhuurder, heeft de uitbater het recht om alle voorwerpen te verwijderen en te ontmantelen die op het perceel achterblijven. De kosten hiervan zijn ten laste van de huurder na voorlegging van de factuur, bepaald in de prijslijst (bijlage 1).

2.- Bij gebrek aan volledige ontruiming van het perceel aanvaardt de recreant dat hij aan de uitbater een bezettingsvergoeding verschuldigd zal zijn gelijk aan één driehonderdvijfenzestigste van anderhalve keer het aangeplakte jaargeld, en dit per dag dat het perceel niet werd ontruimd. Elke begonnen dag wordt als dag aangerekend.

3.- Indien de recreant zijn verplichtingen betreffende het ontruimen van het perceel niet nakomt en/of schade veroorzaakt bij de ontruiming, zal de uitbater schade en de ontruimingskosten verhalen op de recreant via een factuur, bepaald in de prijslijst (bijlage 1).

 

Artikel 11. Huishoudelijk reglement

De recreant verbindt er zich toe het huishoudelijke reglement, dat aan deze overeenkomst is gehecht (bijlage nr. 2), na te leven. De recreant ondertekent het huishoudelijke reglement “voor lezen en goedgekeurd” en verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

Tevens verbindt de recreant er zich toe dit reglement te doen naleven door hun familie alsook door derden, zelfs door bezoekers die er hen komen opzoeken.

De recreant aanvaardt dat elke inbreuk op het reglement, waardoor de orde, de rust en de veiligheid van het terrein en de bewoners in het gedrang worden gebracht, onherroepelijke en onmiddellijke verbreking van de huidige overeenkomst tot gevolg heeft.

Daarnaast aanvaardt de recreant dat de uitbater het recht heeft bepaalde personen, wegens gegronde redenen, de toegang tot het terrein te weigeren.

 

Artikel 12. Veiligheid

1.- De recreant machtigt de uitbater of diens als aangewezen vertegenwoordiger door het aanvaarden van deze overeenkomst om het naleven van veiligheidseisen door de recreant als gevolg van het huishoudelijke reglement periodiek te controleren. Deze controle dient door de uitbater op redelijke termijn van tevoren te worden aangekondigd.

2.- De uitbater zal tweejaarlijks een keuringsbewijs, afgeleverd door een erkend organisme, of installateur opvragen aan de recreant in verband met de veiligheid en de staat van de gasinstallaties en gasleidingen. Dit keuringsbewijs mag niet ouder zijn dan negen maanden.

3.- Uit veiligheidsoverwegingen heeft de uitbater het recht om bij inbreuken onmiddellijk de toevoer van de nutsvoorzieningen stop te zetten indien aan het hierboven vermelde niet is voldaan. Hetzelfde is van toepassing in geval van misbruik van aanwending.

4.- De recreant verbindt er zich toe een brandverzekering en een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten, waarin de clausule "afstand van alle verhaal tegenover de uitbater" is opgenomen. De recreant moet te allen tijde op eenvoudig verzoek van de uitbater de laatste kwitantie en een afschrift van deze verzekeringspolissen kunnen voorleggen.

5.- Zelfs indien de uitbater aansprakelijk zou kunnen gesteld worden, om welke reden dan ook, ziet de recreant, in de gevallen zoals verwoord in lid 3, af van elke verhaals- of vorderingsmogelijkheid terwijl zij zich daarnaast verbinden de uitbater te vrijwaren betreffende iedere aanspraak of vordering die voortvloeit uit het in huur geven van het perceel en het erop geplaatst zijnde openluchtrecreatief verblijf.

6.- De uitbater wordt door de recreant, met uitzondering voor zijn opzet, grove fout of het niet uitvoeren van zijn verbintenis die de voornaamste prestatie van de overeenkomst vormt, ontlast van iedere aansprakelijkheid die om het even om welke reden kan opgelopen worden. Zo is de uitbater niet verantwoordelijk voor de persoon en/of goederen van de recreant, zijn familie en in het algemeen iedereen die van de uitbating gebruik maakt. Zo vloeit daaruit voort dat de uitbater geen enkele verantwoordelijkheid draagt als gevolg van de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. Het toelaten van minderjarigen tot het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven impliceert helemaal niet dat de uitbater beschouwd kan worden als toezichthouder of bewaarder van vernoemde personen. Geen enkele verbandhoudende verantwoordelijkheid dienaangaande wordt aanvaard of kan opgelegd worden aan de uitbater.

 

Artikel 13. Wijzigingen, vertalingen & betwistingen

1.- De Nederlandse tekst van deze overeenkomst is rechtsgeldig boven elke vertaling. De recreant kan op vraag een vertaling verkrijgen.

2.- Bij wijzigingen aan deze overeenkomst zal de uitbater een nieuwe overeenkomst aanbieden aan de recreant. Bij gebreke daaraan blijft de lopende overeenkomst van kracht.

3.- Indien bijkomende, specifieke en/of aanvullende overeenkomsten aan deze overeenkomst gehecht worden en tegengesteld blijken met bepalingen in deze overeenkomst dan geldt bij voorrang deze overeenkomst tenzij de partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de bijkomende en/of aanvullende overeenkomsten aanvaard worden als een afwijking op deze overeenkomst. In dat geval wordt door partijen verwezen naar het artikel in deze overeenkomst waarvan met wederzijdse instemming afgeweken wordt.

4.- Partijen aanvaarden dat de nietigheid van één van de artikelen van deze overeenkomst niet zondermeer ingeroepen kan worden om de volledige overeenkomst nietig te verklaren.

5.- Voor alle betwistingen over deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken bevoegd in het rechtsgebied waar het terrein is gelegen.

 

Artikel 14. Waarborg

Teneinde de stipte nakoming van huidige overeenkomst te waarborgen, zal de recreant onmiddellijk volgend op de ondertekening van huidige overeenkomst 250,00 Euro betalen aan de uitbater als waarborg die de recreant terugkrijgt bij het proper en net verlaten van het perceel.

Het niet naleven van dit artikel heeft de onmiddellijke en onherroepelijke verbreking van huidige overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 15. Lijst van genummerde bijlagen

1. Prijslijst bij aanvang overeenkomst

2. Huishoudelijk reglement

3. Verplichtingen betreffende nutsleidingen, afvalverwerking en inrichting van een perceel

4. Plan inrichting perceel

 

Opgesteld in tweevoud waarbij beide partijen erkennen een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen van deze overeenkomst. Alle bladzijden voorzien van paraaf en ondertekend met naam en handtekening op de laatste bladzijde.

Beide partijen erkennen de volledigheid van de hierboven vermelde en genummerde bijlagen. Totaal aantal bladzijden (met bijlagen): 12

Ondertekend te Overmere, op XX/XX/XXXX,

De uitbater, de recreant(en),

(Handtekeningen met vermelding “gelezen en goedgekeurd.)

Verklaring over cookies